1. Az NGSZ alaptevékenysége, feladata, hatásköre

Az intézmény feladatköre:

A saját szervezete gazdálkodási feladatainak ellátása. (Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet továbbá a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény)

Az illetékességi körébe tartozó, nevelési és kulturális intézmények – továbbiakban Intézmények – egyes meghatározott gazdálkodási, és üzemeltetési feladatainak ellátása. (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény)

Az előzőekben jelzett feladatok a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése vonatkozó határozatával jóváhagyott az NGSZ és az NGSZ-hez rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények egymás közötti munkamegosztási és felelősségvállalási rendjének szabályozása tárgykörben létrejött, mindenkor hatályos megállapodás – továbbiakban MEGÁLLAPODÁS – szerint meghatározottak.

Az Intézmények és az NGSZ (köz)beszerzési eljárásainak lefolytatása a MEGÁLLAPODÁS-ban foglaltak szerint. (A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló (jelenleg a 25/2003.(VI. 23.) Kgy. rendelete.)

Az Intézmények és az NGSZ műszaki karbantartási, felújítási, beruházási, beszerzési és szállítási feladatainak lebonyolítása, műszaki ellenőrzése a MEGÁLLAPODÁS-ban foglaltak szerint. (A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a költségvetésről szóló hatályos önkormányzati rendelete, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a költségvetés végrehajtási szabályairól szóló rendelete (Vhr), Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló jelenleg a 25/2003.(VI. 23.) Kgy. rendelete.

Közgyűlési határozatba foglalt ingatlanok hasznosítással, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása. (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet.)

A Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor, fenntartása és működtetése. (A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelete, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése határozata az NGSZ és a hozzárendelt intézmények között létrejött Megállapodás és az NGSZ Alapító okirat módosításának jóváhagyása tárgyában.)

2. Az NGSZ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a költségvetésről szóló hatályos rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a költségvetés végrehajtási szabályairól szóló mindenkor hatályos rendelete

25/2003.(VI.27.) KGY Rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkományzata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Megosztás: